تلفن فروشگاه:

05135237341

آدرس فروشگاه:

مشهد-شریعتی 73-ابرار8/1-پلاک 14/1